หลักสูตรที่ผ่านการรับรอง

รหัสหลักสูตรชื่อหลักสูตร
623101014การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
ร่วมกับโซเชียลมีเดียเพื่อส่งเสริมทักษะ
ในศตวรรษที่ 21
623111030การพัฒนาองค์กรแห่งความสุขในยุค 4.0
ตามแนวพุทธบูรณาการ
623181093การจัดการเรียนรู้และการประเมินผล
ตามลักษณะการเรียนรู้ของผู้เรียน
ในศตวรรษที่ 21
623181094การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ
623181110การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบ
active learning ตามแนวทางสะเต็มศึกษาโดยใช้ไมโครคอนโทรเลอร์
ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
623181143การสร้างสื่อออนไลน์เพื่อการเรียนการสอนสู่นวัตกรรมที่ 4.0
623181155การออกแบบและสร้างสรรค์นวัตกรรม
การเรียนรู้ยุคดิจิทัล
623181156การสร้างสื่อการสอนในรูปแบบมัลติมีเดีย
เพื่อเผยแพร่บนระบบอินเตอร์เน็ต
623181209IoT (Internet of Things) สื่อนวัตกรรม
เปลี่ยนโลกการศึกษา
623181216การใช้ระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์
สำหรับจัดการเรียนการสอน
623181218การสร้างสื่อวิดีทัศน์เพื่อการเรียนรู้ด้วย
สมาร์ทโฟน
623181307การพัฒนาสมรรถนะครูด้านการประยุกต์
ใช้โปรแกรม Microsoft Excel
เพื่อวิเคราะห์ และสรุปผลข้อมูล
623182022การสร้างสื่อการสอนในรูปแบบ
Infographic ด้วยโปรแกรม Adobe
Illustrator 2018
624041024การเสริมสร้างสมรรถนะครูสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสอนทักษะพูด
624041026การเสริมสร้างสมรรถนะครูสอนภาษา
อังกฤษเพื่อการจัดอบรมภาษาอังกฤษ
ในโรงเรียน
629031104การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้
วิชาภาษาไทยเพื่อส่งเสริมการอ่านคล่อง
เขียนคล่องในระดับประถมศึกษา
629101011การพัฒนาสมรรถนะครูด้านการสร้างสื่อ
และนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมทักษะ
ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
629101037การปรับงานสอนประจำเป็นผลงาน
ทางวิชาการ
629111038การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เพื่อค้นคว้า
ทางประวัติศาสตร์ โดยใช้แหล่งเรียนรู้
ท้องถิ่นในชุมชน
629181095เทคนิคการสอนแนวใหม่ กับครูไทย
ศตวรรษที่ 21
629181253รู้ทันระบบประกันภายในสู่ระบบ
ประกันภายนอกอย่างถูกวิธี